Belső rendszabályzat

Nyomtatás

Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola

BELSŐ RENDSZABÁLYZAT

A jelen Rendszabályzat a Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Iskola és annak diákjai viszonyát tárgyalja. Érvényes minden diákra a beiratkozástól kezdődően a hallgatói jogviszony megszűnéséig.

Az erdélyi magyar egyházi iskolák gazdag hagyományaira építő, oktató és nevelői szolgálatban iskolánk is arra törekszik, hogy biztosítsa tanulóinak a keresztyén gyülekezet szeretetközösségének és az igényes tudományosság műhelyének légkörét. A tanítás és nevelés alapja a hit és erkölcs, az Isten igéje szerinti életre való nevelés.

Diákok jogai:

A diákok kötelességei:

Hiányzások:

- családorvos által kibocsátott orvosi igazolvány

- szakorvosi igazolvány vagy kórházi kibocsátólap, amennyiben a diák kórházi beutalt volt.

· A diáknak minden orvosi igazolást kötelező módon láttamoztatnia kell az iskola által megnevezett orvos(ok) által, ami feltétlenül szükséges a hiányzás igazolásához.

- szakmai rendezvényeken résztvevő diákoknak a szervező intézmény által kibocsátott igazolás alapján

- igazgatói jóváhagyással félévente legtöbb 20 óra (3 nap) igazolható különböző eltávozások alkalmával.

· Amennyiben valamely tantárgyból a hiányzások meghaladják a 40%-ot, de 20%-nál kevesebb az igazolatlan órák száma, úgy a diák a tanár elvárásai alapján bepótolja az anyagot, illetve a megadott feladatoknak eleget tesz annak érdekében, hogy lezárhassa az adott tantárgyat.

Elvárások:

a. Óraközi szünetekben a tanterem szellőztetése, táblatörlés, esetenként a szemléltető tananyagok előkészítése.

b. A tanár belépéséig a fegyelem biztosítása.

c. A teremajtó zárása a tantermen kívül tartott órák esetében.

d. A tanítás után a tanterem rendbetétele (sepregetés, feltörlés), ablakok, ajtó zárása.

A diáknak tilos:

Büntetések:

a. Négyszemközti, majd osztály előtt való szóbeli megrovás

b. Szóbeli, majd írásos megrovás

c. Az ösztöndíj részleges vagy teljes felfüggesztése

d. Bentlakás és/vagy étkezés használati jogának részleges vagy teljes megvonása

e. Magaviseleti jegy levonása

f. Eltanácsolás, más tanügyi intézmény ugyanazon vagy egy évvel kisebb évfolyamára való beiratkozási joggal

g. Elbocsátás más tanügyi intézménybe való beiratkozási joggal vagy anélkül.