Református Asszisztensképző Főiskola

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Belső rendszabályzat

E-mail Nyomtatás

Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola

BELSŐ RENDSZABÁLYZAT

A jelen Rendszabályzat a Marosvásárhelyi Református Egészségügyi Iskola és annak diákjai viszonyát tárgyalja. Érvényes minden diákra a beiratkozástól kezdődően a hallgatói jogviszony megszűnéséig.

Az erdélyi magyar egyházi iskolák gazdag hagyományaira építő, oktató és nevelői szolgálatban iskolánk is arra törekszik, hogy biztosítsa tanulóinak a keresztyén gyülekezet szeretetközösségének és az igényes tudományosság műhelyének légkörét. A tanítás és nevelés alapja a hit és erkölcs, az Isten igéje szerinti életre való nevelés.

Diákok jogai:

 • Minden tanulói jog gyakorlásában figyelembe kell venni az iskolai rendszabályzat vonatkozó részeit.
 • Tanulni és az iskola felszerelését igénybe venni.
 • A diákok jogában áll a Hallgatói Önkormányzat létrehozása, amely a diákok érdekképviseleti szerve is.
 • A Hallgatói Önkormányzat az iskola igazgatóságával együtt felügyeli a különböző, programon kívüli tevékenységeket, rendezvényeket.
 • A kiváló eredményeket elérő, kitűnő magatartást tanúsító, valamint a szociális problémákkal küszködő diákok támogatásban részesülhetnek (érdem- ill. szociális ösztöndíj).
 • Az iskola hallgatói előnyt élveznek a bentlakási helyek elosztásánál.
 • A nem bentlakó diákok megfelelő áron ebédet igényelhetnek, ill. lehetőség szerint a bentlakás konyháját használhatják.

A diákok kötelességei:

 • A diákok külső megjelenésükkel és fegyelmezett viselkedésükkel az iskola jó hírnevét növelik.
 • Tanórákon folyamatos részvétel, az ott folyó munkát beszéddel vagy más módon megzavarni tilos.
 • Betartani a balesetmegelőzési, egészségvédelmi, munkavédelmi előírásokat.
 • Ünnepélyek és egyéb, az iskola által szervezett tevékenységeken való részvétel.
 • A tisztességes öltözet viselésén túl ünneplő viselet kötelező használata a megszabott alkalmakkor.
 • Tiszteletet tanúsítani a tanárokkal és a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ személyzetével szemben, utasításaikat maradéktalanul betartani.
 • Az iskola anyagi értékeinek óvása és rendeltetés szerinti használata (könyvtárból kikölcsönzött könyvek, számítógép).
 • A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ elvárásainak a betartása, javainak a megőrzése és védelme.
 • Az Igazgatóság határozatainak a betartása.
 • A bentlakó diákok kötelesek tiszteletben tartani a bentlakási szabályzat és rend előírásait.

Hiányzások:

 • Mindazok a diákok, akik nem tartózkodnak becsengetés után, a tanár belépésekor abban a helyiségben, ahol a tanóra fog zajlani, hiányzóknak minősíttetnek.
 • Indokolt esetben, a tanár beleegyezésével, a késve érkező diák részt vehet a tanórán.
 • Igazoltnak tekinthető minden, betegség miatti hiányzás, melyről a következő iratok valamelyike tanúskodik:

- családorvos által kibocsátott orvosi igazolvány

- szakorvosi igazolvány vagy kórházi kibocsátólap, amennyiben a diák kórházi beutalt volt.

· A diáknak minden orvosi igazolást kötelező módon láttamoztatnia kell az iskola által megnevezett orvos(ok) által, ami feltétlenül szükséges a hiányzás igazolásához.

 • Igazolható még:

- szakmai rendezvényeken résztvevő diákoknak a szervező intézmény által kibocsátott igazolás alapján

- igazgatói jóváhagyással félévente legtöbb 20 óra (3 nap) igazolható különböző eltávozások alkalmával.

 • A hiányzásokat a hiányzást követő egy héten belül lehet igazolni a titkárságon, amely az igazolásokat megőrzi az iskolai év végéig.

· Amennyiben valamely tantárgyból a hiányzások meghaladják a 40%-ot, de 20%-nál kevesebb az igazolatlan órák száma, úgy a diák a tanár elvárásai alapján bepótolja az anyagot, illetve a megadott feladatoknak eleget tesz annak érdekében, hogy lezárhassa az adott tantárgyat.

 • Hogyha a diák igazolatlan óráinak száma az adott tantárgyban meghaladja a 20 százalékot, a tanár elvárásainak a teljesítésén kívül a lezárás feltétele ún. vizsgadíj kifizetése lehet, amennyiben a Vezetőtanács úgy rendelkezik, és azt a diák tudomására hozza.
 • Az igazolatlan hiányzások miatt a diák az alábbi büntetésekben részesülhet: szóbeli vagy írásos figyelmeztetés, szülőnek elküldött intő, a magaviseleti jegy levonása, az iskolából való eltanácsolás.
 • Ha a diák igazolatlan óráinak a száma egy iskolai félév alatt meghaladja a 20-at, egy magaviseleti jegy levonása lehetséges.
 • A magaviseleti jegy levonásáról és a levonás okáról az osztályfőnök írásban tájékoztatja a diák szüleit/gyámját.
 • Kicsapás tárgyalásához minden esetben szükséges a Tantestületi Tanács összehívása, amely írásban rögzíti és közli döntését.

Elvárások:

 • Az iskola elvárja diákjaitól, hogy egyházukhoz, nemzetükhöz, szülőföldükhöz való hűségükre mindenkor számítani lehessen.
 • Eleget tenni a kötelező tanulmányi feladatainak, vállalt iskolai kötelezettségeinek.
 • Rendszeresen részt venni a tanórákon, iskolai foglalkozásokon, amelyeknek ideje alatt a helyiségek csupán tanári engedéllyel hagyhatók el, teremben maradni, csendes tevékenységet folytatva.
 • Részt venni a rendszeres hétfő reggeli áhítatokon és más vallásos jellegű rendezvényeken.
 • Élő kapcsolatot ápolni a lakhelye szerinti gyülekezeti közösséggel, tehetsége szerint támogatni azt.
 • Hűen megmaradni a konfirmáláskor/bérmáláskor tett fogadalmához. Az a diák, aki kilép annak az egyháznak a kötelékéből, ahonnan beiratkozáskor részére az ajánlólevelet kiállították, azonnal eltanácsolható.
 • Tiszteletet tanúsítani mindenkivel szemben az iskolai idő alatt, és azon kívül is.
 • Civilizált magatartást tanúsítani mind az iskola területén, mind azon kívül.
 • Megjelenésével és viselkedésével az iskola jó hírnevének megőrzésére törekedni.
 • Vigyázni az iskola felszerelésére, könyveire, berendezési tárgyaira, valamint épületére.
 • Az iskola tankönyveit és könyvtári könyveit rendeltetésüknek megfelelően használni, határidőre azokat épségben visszaszolgáltatni.
 • Minden osztályban a diákok egymást váltva betöltik a szolgálatos diák szerepét, ami a következő kötelezettségekkel jár:

a. Óraközi szünetekben a tanterem szellőztetése, táblatörlés, esetenként a szemléltető tananyagok előkészítése.

b. A tanár belépéséig a fegyelem biztosítása.

c. A teremajtó zárása a tantermen kívül tartott órák esetében.

d. A tanítás után a tanterem rendbetétele (sepregetés, feltörlés), ablakok, ajtó zárása.

 • Ha a szolgálatos diák nem végzi el feladatát, aznapra igazolatlan hiányzónak minősül.

A diáknak tilos:

 • Másokkal szemben megalázó módon viselkedni, valakit emberi méltóságában sérteni, trágár szavakat használni.
 • Feltűnően, alkalomhoz nem illően öltözködni.
 • Agresszív, kötekedő megnyilvánulást tanúsítani, az iskola javait, felszereléseit és épületét károsítani.
 • Az ablakokba kiülni, kihajolni, azokon tárgyakat kidobni, a folyosón és osztályteremben hangoskodni.
 • Dohányzásra ki nem jelölt helyen cigarettázni.
 • Az iskolába alkoholt, kábítószert behozni, árusítani vagy fogyasztani.
 • Az iskola területére idegeneket behívni.
 • Bárminemű kereskedelmet folytatni, szerencsejátékot játszani.
 • A tanórákat zavarni közvetlen vagy közvetett módon.
 • Számonkérés alatt másolni, súgni vagy bármiféle nem tisztességes jegyszerzési módszert alkalmazni.
 • Az iskola területén politikai propagandát folytatni, szektáns vagy okkult tanokat hirdetni. Hirdetményeket, falragaszokat elhelyezni csak engedéllyel az erre kijelölt hirdetőtáblákon és faliújságokon lehet.

Büntetések:

 • A rendszabály ellen elkövetett mindenféle vétség kihágásnak számít.
 • Az elvárások címszó alatt feltüntetett tiltások áthágása büntetést von maga után.
 • A kihágás mértékétől függően a büntetések a következők lehetnek:

a. Négyszemközti, majd osztály előtt való szóbeli megrovás

b. Szóbeli, majd írásos megrovás

c. Az ösztöndíj részleges vagy teljes felfüggesztése

d. Bentlakás és/vagy étkezés használati jogának részleges vagy teljes megvonása

e. Magaviseleti jegy levonása

f. Eltanácsolás, más tanügyi intézmény ugyanazon vagy egy évvel kisebb évfolyamára való beiratkozási joggal

g. Elbocsátás más tanügyi intézménybe való beiratkozási joggal vagy anélkül.

 • Az okozott anyagi károkat az elkövető személynek kell megtérítenie a rá kirótt büntetés mellett. Amennyiben a tettes ismeretlen, a legutóbb ott tartózkodott csoportnak kell a kárt megtérítenie.

 

You are here: Belső rendszabályzat